flitched9000 (flitched9000) wrote,
flitched9000
flitched9000

 • Mood:
 • Music:

Юбилей 1920

Понедельник 6 сентября

.     РККА оставлен г. Владимир-Волынский.

+

Положение на фронтах (06 сентября 1920 г.)

.     Западный
.    Юго-восточнее Белостока идут бои с переменным успехом.
.    Западнее Грубешева наши части сбили противника, захватив 200 пленных.
.     Ю.-Западный
.    В Львовском районе упорные бои продолжаются.
.    В районе Рогатина наши войска прорвали фронт противника, с боем занято местечко Подкамень захватив пленных и 4 орудия.
.     Южный
.    В Крымской районе, в Переяславском р-не наши войска вновь отбили наступление противника с большими для него потерями, при чём нашим огнём подбито три танка противника, 2 из ко-х захвачены нами.


+
BITWA POD FIRLEJÓWKĄ
. Na 6 września zaplanowano decydujący atak: zdobycie ważnego odcinka torów kolejowych koło Uściszkowa i Krasnego, czego miały dokonać 17 pp oraz 16 pp – jasielscy gimnazjaliści wraz z profesorami, walczący w III batalionie. Atak miał nastąpić o godzinie czwartej trzydzieści, a poprzedzić go miał dziesięciominutowy ostrzał artyleryjski. Główne uderzenie z Firlejówki na Mogiłę miał przeprowadzić III batalion 16 pp, który energicznym atakiem powinien zająć i obsadzić Mogiłę, po czym uderzyć na Uciszków. Równocześnie III batalion 17 miał uderzyć na Krasne i wspólnie z I batalionem 17 pp, jak i baonem 19 pp na jego lewym skrzydle posuwać się w kierunku Stronibab. Akcja uległa jednak nieco opóźnieniu, ponieważ 16 pp wyszedł w miejscowości Rusiłów około czwartej, a do Firlejówki przybył około godziny szóstej. Natarcie rozpoczęło się około siódmej.
. Polacy napotkali się z silnym ostrzałem Rosjan, którzy stopniowo wycofywali się ze swoich pozycji. Bolszewicy przeszli w okolice Mogiły, która została wieczorem zdobyta przez oddziały polskie. Wojska bolszewickie wycofały się na wschód w kierunku Ostrowczyka Polnego, ostrzeliwując ogniem artyleryjskim utraconą Mogiłę. Równocześnie kompania 9 obsadziła tor kolejowy, następnie zajęła stanowisko między torem a Mogiłą, by zabezpieczyć batalion przed kontratakiem z prawego skrzydła. Tor koło budki kolejowej nr 302 na drodze Firlejówka – Mogiła zajęła kompania 10 II batalionu 16 pp, dalej zaś na południe obsadzała odcinek toru kompania II batalionu 17 pp. Udało się zdobyć Mogiłę oraz wieś wraz ze stacją Krasne. Pozostał jeszcze do zdobycia m.in. Stronibaby i Uciszków i w ten sposób opanowanie odcinka kolejowego w stronę Krasnego. Ze względu na nagły atak kawalerii bolszewickiej, który nastąpił na tyłach 16 pp, Polacy musieli wycofywać
się, a wielu z nich zginęło – w tym profesor Roman Saphier oraz grupa uczniów.
. Doszło do paniki wśród ochotników oraz rekrutów, co wraz z obustronną wymianą ognia spowodowało gwałtowny odwrót na całej linii Firlejówka – Mogiła – Krasne – Stronibaby w kierunku zachodnim na Rusiłów i Kutkorz, następnie spod Skniłowa i Bortkowa. Oddział kozacki pogalopował na tyły w kierunku Rusiłowa oraz zaatakował 10 kompanię III batalionu 16 pp, znajdującą się koło budki kolejowej nr 302. Straty kompanii 10. II batalionu 16 pp wynosić miały 2 zabitych oficerów (Saphier oraz Zbroja), 40 szeregowych oraz 20 rannych15.
Walki toczyły się nadal, lecz ze względu na temat artykułu opis zakończony zostaje na 6 września, kiedy to poległ profesor Roman Saphier wraz z grupą uczniów16. Nie jesteśmy w stanie podać nazwisk wszystkich uczniów jasielskiego gimnazjum, którzy zginęli we wrześniu 1920 roku w okolicach Firlejówki. <…>
+
Lithuania responded [See Sept., 5] with a direct note to Poland in which Lithuanian Foreign Minister Juozas Purickis proposed to negotiate a demarcation line and other issues in Marijampolė.On September 6, Lithuanian Foreign Minister Juozas Purickis proposed direct negotiations in Marijampolė.
+
.    Протокол ПБ № 41. РГАСПИ. Ф.17. Оп.163. Д. 91.
.
Постановление СНК
. О предоставлении Петроградской центральной чрезвычайной учётной комиссии права обследования всех складов Петрограда.
. Проект, с подписью В.И. Ульянова после утверждения в Малом СНК; пометки: Принято МС 6 сент. М. Козловский. Чуцкаев. А. Якубов || Наркомюст Курский || Докладчик Ф. Сыромолотов || Опубликовать. ЦП А, ф. 2, on. 1, ед. хр. 15287, л. 2.
. Постановление: Подлинник; пометка: Пр. № 548, п. 14. ЦП А, там же, л, 1, «Известия» № 201, 11 сентября.
Сентябрь, не ранее 5.
. Ленин получает телеграмму командующего Туркестанским фронтом М.В. Фрунзе от 2 сентября о ходе боёв в Бухаре…
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15278
Сентябрь, 6.
. Ленин получает сообщение Н.Н. Крестинского о решении Оргбюро ЦК РКП(б) отменить мобилизацию промысловых рабочих грозненской нефтяной промышленности…
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15255.
. Ленин пишет (па немецком языке) записку делегату КПГ на II конгрессе Коминтерна Э. Мейеру с благодарностью за присланную литературу, сообщает о возвращении её, просит прислать ещё раз журнал «Die Aktion».
Л. сб. XXXVII, с. 237-238.
. Ленин знакомится с письмом Д. Рондани от 5 сентября, ко-й сообщал об усилении радиотелеграфной связи Москвы и Рима и передавал просьбу пр-ва Италии назначить посла РСФСР в Рим; пишет: «Чичерину к сведению и на отзыв. 6/IX Ленин».
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15282.
. Ленин знакомится с письмом представителя Соцпартии Люксембурга Е. Рейланда от 27 августа по вопросу о предстоящем образовании компартии; пишет записку секретарю: «Напомнить мне вскоре для приёма. 6/1Х».
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15283.
. Ленин читает письмо зав-го отд-ми РОСТА в Скандинавии В. М. Смирнова от 26 августа из Стокгольма с сообщением о своей работе над книгой о русских, финляндских и шведских революционных и литературных деятелях, ко-ю ему поручило написать левое социалистическое изд-во «Фрам», с просьбой прислать свой «новейший» портрет с автографом и литературу с биографическими сведениями; пишет распоряжение секретарю: «Напомнить мне ещё раз. 6/IX Ленин».
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15284.
. Ленин знакомится с письмом инженера-механика флота А. А. Дамми о новом способе добычи золота и пишет записку секретарю СНК Л. А. Фотиевой с указанием переслать письмо в Научно-технический отдел ВСНХ и проверить, что сделано.
. 7 сентября письмо направлено зам. председателя ВСНХ В. П. Милютину на исполнение.
ПСС, т. 51, с. 275; ЦПА ИМЛ, ф. 5, оп. 4, д. 1, л. 1.
. Ленин пишет телеграмму Подольскому уездному прод-му комитету (копия уисполкому) с предписанием немедленно рассмотреть прошение крестьян дер. Богданове и по возможности уменьшить им продразвёрстку; о принятом решении просит известить его письменно и телефонограммой.
ПСС, т. 51, с. 275.
. Ленин знакомится с запиской зав-го шифровальным отделом ЦК РКП(б) М. М. Чугунова о необходимости оказать воздействие на Турккомиссию в отношении порядка шифровки телеграмм, т.к. телеграммы, посылаемые ею, очень громоздки (2800 телеграфных слов) и это непроизводительно увеличивает работу шифровальщиков; делает пометку: «Из Ташкента от 16/8 № 27» и пишет записку: «Т. Крестинскому: оказано ли воздействие? 6/IX. Ленин».
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15285.
. Ленин участвует в заседании ПБ ЦК РКП(б), обсуждают вопросы:
. о составе делегации на переговорах о мире с Польшей;
. предложение Г. В. Чичерина ратифицировать мирные договоры с Латвией и Литвой;
. предложение НКИД обеспечить Карельской коммуне полную самостоятельность в экономическом и организационном отношениях от Олонецкой губернии и сделать об этом официальное сообщение;
письмо Чичерина тов. Сталину о положении среди кавказских горцев;
. о положении в Иране;
. предложение Чичерина заменить С. М. Кирова, представителя РСФСР в Грузии, другим товарищем;
. предложение Чичерина ответить полемической нотой на выпады Бальфура;
. об объявлении выговора К. X. Данишевскому и П. Г. Смидовичу за недостатки в организации переговоров с польской делегацией;
. о разделении информационных сообщений НКИД на две группы: для всех членов ЦК РКП(б) и для членов ПБ, только заинтересованных в этой информации;
. доклад о военном положении;
. о реорганизации Региструпра;
. просьба Д. И. Курского демобилизовать его, освободив от знания члена РВСР и комиссара Полевого штаба;
. о введении А. И. Рыкова в Комиссию по снабжению армии;
. обжалование постановления Оргбюро ЦК РКП(б) от 30 августа 1920 г. об освобождении от всей работы на Юго-Западном фронте Р. И. Берзина, оставив за ним только работу по формированию;
. об исправлении редакции постановления о составе Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и истории партии;
. предложение широкой редакции газеты «Экономическая жизнь» о назначении редактора;
. о перенесении общепартийной конференции и Пленума ЦК партии на 2–3 дня;
. предложение об усилении состава Совета I Революционной армии труда;
. о созыве сессии ВЦИК 23 сентября 1920 г.;
. о необходимости срочно напечатать постановления II конгресса Коминтерна;
. телеграмма X. Г. Раковского о В. К. Винниченко и др.
ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, д. 107, лл. 1–5.
.
.
Телеграмма Политотдела Брянского губвоенкомата в ЦК РКП(б) об отправке эскадрона на Юго-Зап-й фронт. Брянск, 6 сентября 1920 г.
.
.
У аула Койм убит главарь банды, действовавшей какпе против продотрядов, Сапожков (Самарская губ.).. Начат I съезд Советов крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов Енисейской губернии.. Медицинскому фак-у Иркутского университета переданы здания бывшего госпиталя Красного Креста на Набережной ул., 18. Передача узаконена актом Квартирной комиссии 17 сентября 1920 г.//
. 6 settembre:
. la Direzione del PSI diffonde un manifesto nel quale si invitano contadini e soldati a tenersi pronti ad accorrere a fianco degli operai in lotta, perché “il giorno della libertà e della giustizia è vicino”. La Carta delinea una repubblica aconfessionale, democratica (guidata da sette rettori anche se era prevista in casi di necessità la possibilità che il comando fosse dato a un’unica persona), egualitaria e con richiami al modello sovietico.
. Mussolini commenta sul suo Popolo d’Italia: “Gli Statuti dannunziani non sono un componimento letterario, di sapore arcaico, come si è detto da taluni. No. Sono Statuti vivi e vitali. Non soltanto per una città, ma per una nazione. Non soltanto per Fiume, ma per l’Italia. Ci riteniamo ancora, come un anno fa, soldati disciplinati agli ordini del Comandante”.. Dal 6 settembre la coscienza rivoluzionaria si era espansa a macchia d’olio: anche i contadini del Mezzogiorno iniziarono ad occupare gli ex feudi. I ferrovieri solidali col movimento assicurarono il trasporto delle materie prime, mentre tessili e chimici presero anch’essi ad occupare gli stabilimenti.. 6 Settembre 1920
. L’Avanti titola “L’ora dell’insurrezione è prossima” ma dalla direzione del PSI non arriva alcuna indicazione rispetto all’ondata di occupazioni delle fabbriche. Dalla CGL non arrivano indicazioni per più di 10 giorni, la parola d’ordine dello sciopero generale diventa tabù. Dal nazionale, dimezzano la piattaforma rivendicativa, passando dalla richiesta di un aumento medio di 7,20 lire a 3.
.    Или тов. Сталин прав — сосианализьбзди — неизменные пособники naZionanalists.. Un morto a Pola
. Una spedizione fascista contro la Camera del lavoro viene respinta dagli operai; i carabinieri, intervenuti in difesa degli squadristi, sparano uccidendo il giovane Vincenzo Foragioni e quindi invadono il circolo giovanile socialista e il palazzo delle Sedi Riunite, devastandone gli uffici. […] ().
. Scontri di piazza a Cremona
. In serata gli squadristi di Farinacci vengono attaccati dai socialisti: i fascisti Vittorio Podestà (cinquantenne assicuratore) e Luigi Priori (ventunenne studente in ingegneria) rimangono uccisi; arrestati una ventina di aggressori.\\
. Montag
//
. Bei einer Volksabstimmung über eine neue Verfassung anlässlich der Eingliederung des früheren deutschen Landesteils Nordschleswig in Dänemark wird der erforderliche Stimmenanteil von 45% Ja-Stimmen klar übertroffen. Die Sozialisten hatten zur Stimmenthaltung aufgerufen. Am 10. November wird die neue Verfassung vom dänischen König Christian X. unterschrieben.
+
A constitutional referendum was held in Denmark on 6 September 1920. (See 21 Sep)\\
. Unter Beteiligung von 950 Delegierten, die rund 6,7 Mio. Mitglieder repräsentieren, beginnt in Portsmouth der 52. Kongress der britischen Gewerkschaften. Am 9. September beschloß der Kongress die Gründung eines 30 köpfigen Vollzugsausschusses zur Koordination zentraler Aktionen.

+

It was released on September 6, 1920.
In Folly’s Trail is a American silent drama film by Universal Film Manufacturing Company directed by Rollin S. Sturgeon and written by Doris Schroeder. The film stars Carmel Myers, Thomas Holding, Arthur Clayton, George B. Williams, Viola Lind, and W.H. Bainbridge.
Love, Honor and Obey is a American silent drama film. Directed by Leander de Cordova, the film stars Wilda Bennett, Claire Whitney, and Henry Harmon.

<https://whataday.info/1920/9/6>

***

Tags: history, war economy, былое и думы, креативный класс, марксизм, меритокрадия, чему не учат в школе, экономика и политика
Subscribe

Featured Posts from This Journal

 • Юбилей головного мозга 1920

  . Воскр. . . Положение на фронтах гражданской войны (05 сентября 1920 г.) В Брест-Литовском районе продолжаются бои с переменным успехом. На…

 • Юбилей головного мозга

  1920 . Суббота . Не позднее 4 сентября. . Ленин, в связи с подготовкой к переизданию, просматривает машинописный текст статьи «Памяти…

 • Юбилей головного мозга

  Постановление СТО . О призыве в Красную Армию бывших подпрапорщиков, фельдфебелей и унтер-офицеров старой армии. . Проект, с подписью В.И. Ульянова…

promo flitched9000 april 27, 2013 20:19 5
Buy for 10 tokens
ПредуведомлениеLibero™: цените каждое обкакивание! Moment™: цените каждый момент! Напоминание «Я смотрю на себя, как на ребёнка, который, играя на морском берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments