flitched9000 (flitched9000) wrote,
flitched9000
flitched9000

 • Mood:
 • Music:

В этот день 100 лет назад

Воскресенье, 19 сентября 1920 г.
+
G.6 Bank Debits and Deposit Turnover, September 19, 1920 by Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.)H.4.1 Factors Affecting Bank Reserves and Condition Statement of F.R. Banks
+
Paramahansa Yogananda arrived in America from his native India on September 19, 1920 to serve as India’s delegate to an International Congress of Religious Liberals convening in Boston. His maiden speech, on the science of religion, would later be described by the Congress organizers as “forcible” and “impressive.” His subsequent talks on the universality of religion and the efficacy of yoga meditation would receive media coverage in all the major newspapers in the U.S. and draw thousands of seekers who filled the nation’s largest auditoriums to capacity to hear him speak.
.
     Вот ведь уже когда умные люди вполне осознали, что уничтожить За*д с помощью Изябгейтённого За*дом же бредовых мгаксизьмивь и фошызьмивь не выйдет. И не только лишь все осознали
++
Западный фронт
В Кобринском районе продолжаются упорные бои с переменным успехом, причем нами захвачены пулемёты.
В Ровенском р. продолжаются упорные бои о наступающим противником.
Юго-западный
... наши части ведут бой с наступающим противником к с.-западу и западу от Дубно.
В Бродском и Тернопольском р. наши войска с боем отходят на новые позиции.
Южный
На Крымском участке, в Ореховском р. бой с конницей противника продолжается.
++
+
+
+
+
+
+
+
++
19 września. Zajęcie Dubna i Ołyk.
+
Pociąg pancerny „Bartosz Głowacki” o numerze P.P. 20.
18 i 19 września dwie z armat „Głowackiego” uległy uszkodzeniu…
+
19 września 1920 – Równe, dwa działony (podch. Kałczyński, plut. Królikowski) 1. baterii 7. dak „wysuwają działa pod ogniem bolszewickich ruchliwych samochodów pancernych przed własne linie”.
Tego samego dnia w rejonie Prużan i Zosimowicz 32. p.p. walczy z bolszewikami wspieranymi przez dwa samochody pancerne. Żołnierze obrzucają je granatami. Rezultatów tej akcji nie znamy.
Niemal w tym samym czasie oddziały polskie forsują rzekę Hrywdę. Działon podch. Mokrzyckiego z I dywizjonu 11. pac niszczy wówczas sowiecki samochód pancerny.
+
Kwatera Główna Naczelnego Wodza rozważała różne warianty planowanej operacji. Przeważał pogląd, ze natarcie powinno być wymierzone w centrum ugrupowania wojsk Tuchaczewskiego. Piłsudski jednak odrzucił ten wariant, uzasadniając to brakiem połączeń kolejowych i drogowych oraz licznymi rzekami, co uniemożliwiało prowadzenie działań w szybkim tempie. Z kolei na dwustronne oskrzydlenie wojsk bolszewickich Polacy nie mieli wystarczających sił. Za najbardziej optymalne uznano więc jednoskrzydłowe oskrzydlenie.
Natarcie na lewym skrzydle w kierunku na Grodno, Lidę i Baranowicze możliwe było tylko przy naruszeniu neutralności Litwy. Względy polityczne przemawiały więc za natarciem na prawym skrzydle, w kierunku na Baranowicze, Lidę i Wilno. Jednak natarcie na lewym skrzydle stwarzało szansę stosunkowo szybkiego zepchnięcia przeciwnika za Niemen. Nie bez znaczenia była także możliwość przywrócenia polskiej kontroli nad częścią Suwalszczyzny, zajętej w okresie klęsk polskich przez Litwinów. Odzyskanie Suwalszczyzny nastąpiło na przełomie sierpnia i września.
W czasie gdy wojska Północnej Grupy Uderzeniowej szykowały się do walki, w Warszawie obradowała Rada Obrony Państwa, która zajęła się m.in. sprawą przemarszu wojsk polskich przez terytorium litewskie. Zalecono Piłsudskiemu, aby w rozkazach wydanych grupie uderzeniowej znalazł się ustęp nakazujący polskim parlamentarzystom wzywanie oddziałów litewskich do niepodejmowanie walki. Równocześnie MSZ miał wysłać depeszę do rządu litewskiego, żądającą przepuszczenia wojsk polskich przez terytorium Litwy. Depesza ta została wysłana już po rozpoczęciu działań przez Północną Grupę Uderzeniową. Dodatkowo Piłsudski, przygotowując alibi dla opinii międzynarodowej usprawiedliwiające polską akcję przez terytorium litewskie, wysłał do Augustowa i Suwałk płk. Mieczysława Mackiewicza, wcześniejszego negocjatora w rokowaniach polsko-litewskich, dla dokumentowania naruszania neutralności przez Litwinów, a także utrzymywania przez nich współpracy z bolszewikami oraz niedopuszczenia linii, jaką zajęli na terytorium Polski.

Ostatecznie Piłsudski postanowił, że główny ciężar uderzenia zostanie skupiony na lewym skrzydle i przeprowadzi je Północna Grupa Uderzeniowa, złożona z jednostek 2 Armii Rydza-Śmigłego, podczas gdy 4 Armia uderzy na Wołkowysk.
Rozkaz do prowadzenia operacji został wydany 19 września 1920. Skierowanie znacznych sił do działań oskrzydlających wskazywał, iż Naczelny Wódz dążył do szybkiego zamknięcia pierścienia okrążenia. Powodzenie operacji zależało przede wszystkim od szybkości prowadzonych zadań, dlatego też Piłsudski zażądał, aby poszczególne jednostki taktyczne pozbyły się części swych taborów. Dowódcom dywizji, a nawet mniejszych jednostek, zalecono, aby w trakcie operacji nie czekali na rozkazy przełożonych, ale przejawiali jak najwięcej własnej inicjatywy. Dla zachowania absolutnej tajemnicy, termin rozpoczęcia miał być podany telefonicznie.

Ważną rolę w rozpoznaniu sił bolszewickich odegrało lotnictwo – 13 eskadra myśliwska oraz 16 eskadra wywiadowcza.
+
W dniu 19 września 1920 r. Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydał tajny rozkaz do dowódców oraz szefów sztabów armii zawierający ostateczne wytyczne do rozpoczęcia działań ofensywnych nad Niemnem. W rozkazie tym zaznaczył:
„Nieprzyjaciel ściąga na front przeciwpolski wszystkie rozporządzalne siły, osłaniając reorganizację rozbitych dywizji i koncentrację świeżych sił przez 10 dywizji rzuconych przed Niemen – Szczarę. Wszystkie wiadomości wskazują na zamiary ofensywne nieprzyjaciela. Aby uprzedzić ofensywę nieprzyjaciela i pokrzyżować jego zamiary, nasze północne armie 2 i 4 podejmą pod moim osobistym dowództwem uderzenie. Celem tego uderzenia będzie szybkie i możliwie silne rozbicie nieprzyjaciela oraz ewentualne odrzucenie go od głównych komunikacji bądź na północ, bądź na południe”.
Ze względu na zamiar zaskoczenia wojsk bolszewickich plany całej operacji do końca utrzymywano w ścisłej tajemnicy. We wspomnianym wyżej rozkazie Naczelnego Wodza przeczytać można: „Data rozpoczęcia akcji podana będzie telefonicznie. Ja osobiście w pierwszym dniu operacji będę się znajdował przy lewoskrzydłowej kolumnie 4 armii”.
Na to, jaki będzie charakter rozpoczynającej się ofensywy, wskazuje kolejny fragment rozkazu:
„Wobec tego, że prowadzenie operacji zależeć będzie od szybkiego ruchu poszczególnych kolumn i od zdolności manewrowych dywizji, które być może będą zmuszone w ciągu akcji zmieniać kierunek swego marszu, podkreślić należy w rozkazach do dywizji konieczność
przygotowania się zarówno dowództw, jak wojsk do szybkich, długich, zdecydowanych marszów oraz do usilnej pracy nad łącznością i obfitymi meldunkami”.
… Jednak oddziały te miały także swoje wady, a o jednej z nich tak pisał w rozkazie Naczelny Wódz:
„Należy nakazać dywizjom wielkopolskim, że winne one przełamać swój wstręt do maszerowania drogami nieszosowanymi, gdyż szosowanych przy możliwych zmianach w kierunku marszu niechybnie na terenie operacyjnym zabraknie”.
+
Siły polskie zaangażowane do operacji liczyły ponad 130 tysięcy żołnierzy (w tym 58 tys. bagnetów i 5,5 tys. szabel), podczas gdy bolszewicki Front Zachodni dysponował około 145 tysiącami żołnierzy (z czego 68 tys. bagnetów i 4,5 tys. szabel).
//
Пани Пилсудски отдалö пгейказь… наступление должны были вести 2-я А (г. Эдвард Рыдз-Смиглы) на Гродно и 4-я А (г. Леонард Скерски) на Волковыск и южнее. Общее командование взялö на себя самö пани Пилсудски.
2-я А:
1-я и 3-я пд легионов, 21-я горная, 22-я добровольческая, 1-я Литовско-Белорусская, 17-я пд, 2-я и 4-я кавбригады, тяжёлая артиллерия г. И. Ледуховски (20 орудий).
За время подготовки 2-ю А усиллили двумя пех-ми д-ми, одной кавбригадой и тяжелой артиллерией (назначенной для взятия крепости Гродно).
Всего на 15 сентября 1920 г. во 2-й А числилось 100 тыс. псяк и 10 тыс. лошадей. В боевых частях — свыше тысячи офицеров, 37 тыс. штыков, 5500 сабель, св. 1000 пулемётов, 260 орудий, 356 автомобилей, 16 броневиков и 18 самолётов.
Во 2-й А выделена Северная группа (17-я пд и Сибирская бригада) г. Александра Осински (бывшего генерал-майора Императорской русской армии). Она назначена для марш-броска через Литву в обход правого фланга Западного фронта.
4-я армия была меньше:
14-я, 15-я, 16-я и 11-я пд.
В боевых частях — ~23 тыс. штыков, а всего 52 тыс. едунов. Но три дивизии (также два уланских полка) сформированы в Великой Польше, ко-я до 1919 г. входила в Германскую Империю. Поэтому большинство их солдат имело хорошую выучку. Артиллерия насчитывала 170 орудий. Имелись 18 броневиков и 5 самолётов.
Резерв Северного фронта составили 2-я пд легионов и 3-я кавбригада.

Северная банда 2-й А должна была стремительно продвинуться на северо-восток, обойти Гродно с севера, переправиться через Неман в литовском местечке Друскеники и за два дня дойти до местечка Марцинканце (Марцинконис) на железной дороге Гродно–Вильно, с тем, чтобы зайти во фланг красных войск к юго-западу от неё. Далее эта банда должна была перерезать шоссе и железную дорогу из Гродно к Мостам и Лиде. Тем самым войска, защищавшие Гродно, лишались путей отступления на восток.
Центральная банда 2-й А (22-я добровольческая и 21-я горная дивизии) должны была взять Гродно. Затем она объединялась с Северной.
3-я пд легионов, составлявшая правое крыло 2-й А, должна была в самом начале наступления занять местечко Мосты на Немане и оборонять железнодорожный мост возле него для обеспечения снабжения 2-й А.
4-я А псяк получила задание в течение первых двух дней операции взять ж/д узел Волковыск, а затем одной дивизией сменить 3-ю дивизию легионов на переправе в Мостах. Остальные дивизии 4-й А должны были обеспечивать её действия в Мостах и Волковыске, прикрывая их с востока.

Т. обр., две армии псяк (2-я и 4-я) должны были наступать против трех армий РККА (3-й, 15-й и 16-й). В Полесье против 4-й А, прикрывавшей Пинск, действовала опербанда г. Ф. Краёвского.
Банды псяк имели превосходство в живой силе на направлениях гл. ударов. Да и состав их войск значительно лучше. Осн. массу псякобандитов составляли участники битвы за Варшаву, воодушевлённые победами. А в красные войска прибыло много новобранцев из средней России, охваченных кулацкими бунтами. Да и у тех, кто уже имел боевой опыт, дух был далеко не тот, что в июле–начале августа. То и другое, вместе взятое, не сулило ничего хорошего командованию Западного фронта.
\\
Grupa Uderzeniowa osiągnęła gotowość do operacji 19 września…
++
//
19 сентября на участке 16-й А противник овладел г. Пружаны и вытеснил нас из Беловежской пущи, не ослабляя при этом нажима на 48-ю стр. д по шоссе Белосток–Волковыск.
19 сентября между двумя тогдашними пущами — Беловежской и Ружанской — произошел бой за г. Пружаны по дороге на Слоним.
Вечером 18 сентября приказ о взятии Пружан получили 32-й и 59-й пп 14-й пд. Совершив ночной марш с запада из Шерешева, два б-она 32-го пп утром 19 сентября прорвали оборону 17-й сд возле города. Утром с севера к городу подошли два б-она 59-го пп. Установив связь, б-оны псяк одновременно атаковали Пружаны с севера, запада и юга. После непродолжительного боя город взят, а красноармейцы 17-й сд в панике покинули его. Взято 1445 пленных и 6 пулемётов.
\\
В это время начали выясняться силы противника: на участке 16-й А обнаружены 14-я и 15-я пех. д общей числ-ю 9000 штыков и 400 сабель, а в ближайшем тылу за ними — части 6-й, 11-й и 16-й пех. д, общей числ-ю до 10000 штыков.
Не менее упорные бои шли и за Кобрин, откуда противник стремился развить наступление на восток.
Обстановка побудила ком-е Зап-м фронтом ввести в дело все имевшиеся в его распоряжении резервы 16-й А, за искл-ем 8-й стр. д, ко-я была ещё далеко не готова к боевым действиям.
+
С. Волицы.
Шли всю ночь и только утром припыли сюда. Направление держали на Дубно, но ещё и 7 верстах от него получили сообщение разведки: зап. окраина Дубно занята псяками. Двинулись на юг, к с. Страклов, у ко-го, по имеющимся у пас сведениям, должен быть мост. Но когда подошли, оказалось, что мост разобран отступившим ранее 216-м полком. Пришлось восстанавливать переправу, после чего полк и переправился.
С. Волицы занял мой батальон, и т.к. широкая болотистая долина представляла хорошее препятствие, я приказал командирам рот отвести лишних люден в хаты, для отдыха и подкрепления. В г. Дубно, вернее в восточной его части, стоит, кажется, 210-й полк. Там слышна сильная орудийная стрельба и ружейно-пулемётная перестрелка.
За вчерашние сутки и ночь на сегодня мы прошли 50 вёрст. Голодные, с разбитыми ногами, красноармейцы выполняют марши терпеливо, без единого намёка на ропот. Со вчерашнего вечера они питались лишь сливами и грецкими орехами, ко-ми изобиловали проходимые нами многочисленные хутора «Сады Дубенские».Вечер. С. Семидубы.
В полдень 210-й сп в беспорядке отошёл от Дубно. Мы хорошо видели густые цепи стрелков, поспешно покидавших город.
Мы принуждены тоже отойти.
Мой батальон отвели в полковой резерв.
Завтра отходим дальше... Долго ли это будет продолжаться? Мы совершенно нс имеем соприкосновения с противником и отступаем только потому, что правее нас отступают 7-я и 25-я дивизии. Мы ждём противника не с запада, а с севера и северо-запада. Как говорят в штабе бригады, псякам удалось развить прорыв благодаря сосредоточению к Брест-Литовску превосходных сил. На нашем участке действуют лишь конные части, но мы, по правде сказать, их ещё не видели.
Кирюхин Н.И., 24 года
++
6 [19] сентября части Донского и 1-го ак приступили к овладению Александровском и Кичкасской переправой. К вечеру Марковская бандивизия заняла Александровск.
++
Предревкома Юж. Осетии А. М. Джатиев сообщал ревкому Грузии [??????], что согласно поимённых списков погибших за всё время боёв 2-й осетинской добровольческой бригады в Ессентукском, Кисловодском р-нах с 9 по 19 сентября против белобандитуток станиц Боргустанской, Бекешевской, Суворовской, аулов Кумско-Лоовского, Абуковского, Тамбиевского погибло 1333 чел. убитыми. Получив подкрепление, части РККА через две недели после начала мятежа вытесняют банды в горы и леса.
++
der 19. September 1920 war ein Sonntag
Sunday, September 19, 19th, 1920
Dimanche 19 Septembre 1920
Domenica 19 Settembre 1920
19 września 1920 roku (Niedziela)
++
The Representative on Special Mission in Cuba (Crowder) to the S. of State
Habana, September 19, 1921. [Received 9:21 p.m.]
116. Reference your number 153 September 17, 5 p.m. Tomorrow morning’s Havana papers will carry the following public statement by President Zayas:
“Referring to the reports which have been circulated to the effect that the Sugar Finance Commission established under the law of February 17, 1921, is to be abolished and the sugars now existing in the warehouses in Cuba thrown on the market, it seems desirable for the Chief Executive to state officially that the Sugar Finance Commission is not to be abolished but that it will be continued with all the powers conferred upon it by the said law and will continue in full control of all the sugars remaining from the zafra of 1920–21, until the same are liquidated.”
++
Декрет СНК
О порядке и сроке освобождения таможенных складочных помещений, занимаемых разными ведомствами и учреждениями, и о прекращении дальнейшей передачи грузов в таможенные склады, за исключением грузов Народного Комиссариата Внешней Торговли.Письмо пред-ля Урало-Сибирской комиссии К.Г. Максимова в Президиум ВСНХ о дезорганизации пр-ва на з-дах Урала. 19 сентября 1920 г. // РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 4. Д. 290. Л. 16.
…выяснилось, что не только р-ны, но и целый ряд заводов получили непосредственно от отдела металлов ВСНХ ряд заданий и распоряжений, что нарушает [с] трудом налаженный Уралбюро ВСНХ порядок и вносит дезорганизацию в деят-ть предприятий. Тем более, что Уралбюро ВСНХ не получило даже копии выданных отделом металлов ВСНХ заказов, заданий и распоряжений и узнаёт о них спустя большой промежуток времени.
+
начала работу I Всебашкирская беспартийная конференция работниц и крестьянок — одно из первых проявлений зарождающегося женского движения в республике.
19 сентября 1920 г. в Стерлитамаке собрались 448 делегаток со всей Башкирии. 5 дней они обсуждали вопросы, решение ко-х обеспечивало равноправное положение женщины в обществе, её новую судьбу.
В повестке дня — вопросы трудовой повинности, народного образования, охраны материнства и младенчества, соцобеспечения, земельный и др. Одним из основных, конечно, был вопрос Компартия и работница.
Выступления делегаток разных национальностей и возраста, записанные в протоколах, доносят атмосферу духовного подъёма, в ко-й проходила конференция. Несмотря на тяготы войны, в такой атмосфере жила тогда новая Россия — Россия, увидевшая надежду. «Довольно прозябать, почувствуйте себя равноправными», «С нас сняли оковы, Советская власть открыла нам широкий путь», «Надо напрячь все силы, чтобы перенести трудности» — таков лейтмотив конференции.
++
Ленин
Сентябрь, позднее 18.
получает письмо депутата законодательного сейма Польской республики 3. Марека (на польском языке) от 18 сентября, обращавшегося к тов. Ленину как к «старому знакомому из Кракова», с просьбой разыскать Я. Немчевского, арестованного в начале мировой войны, и отправить в Польшу; делает пометку и подчёркивает «товарищ» в обращении.
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15459.
Сентябрь, не ранее 19.
знакомится с докладной запиской члена РВС Первой конной армии С.К. Минина в ЦК РКП(б) от 19 сентября о состоянии Конармии, о необходимых условиях для успешного проведения зимней кампании; делает надпись: «Членам Политбюро».
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15461.
знакомится с письмом Ж. Садуля (на французском языке) от 19 сентября, ко-й сообщил о своём отъезде из Москвы в Берлин и просил помочь ему в осуществлении этой поездки; пишет на нём записку в РВСР с просьбой оказать Садулю содействие.
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15460.
Ранее 20 сент
в телефонограмме председателю ВСНХ А.И. Рыкову предлагает созвать комиссию ЦК РКП(б) по вопросу о книгоиздательстве 3.И. Гржебина. (Телефонограмма не разыскана.)
ПСС, т. 41, с. 472; Литературное наследство. Т. 80. В. И. Ленин и А. В. Луначарский. Переписка, доклады, документы. М., 1971, с. 682–683.
принимает делегата II конгресса Коминтерна от Национальной конфедерации труда Испании А. Пестанья; беседует с ним о положении в Испании.
Письма В.И. Ленину из-за рубежа. Изд. 2-е, доп. М., 1969, с. 165.
++
В Самаре на железных дорогах началась Неделя ремонта — планировалось «отремонтировать макс-ое кол-во паровозов и вагонов», подготовить к зиме здания мастерских, водокачек и др. сооружения. Также необходимо было произвести ремонт изношенных станков и оборудования, «устранить всё, что тормозит повышение производительности труда». Основан Кубанский ГУ.
++
//
Le fabbriche occupate
Quando fu chiaro che i massimi organi dirigenti del movimento operaio italiano avevano di fatto rinunciato ad ogni ipotesi rivoluzionaria, Giovanni Giolitti ebbe campo libero per spiegare la sua attività di mediazione fra la Confindustria e la C.G.d.L. (essendo ormai il P.S.I. fuori dal gioco). Si arrivò così, non senza resistenze da parte confindustriale, all'accordo di massima siglato a Roma il 19 settembre 1920, accordo che fu per gli operai, sul piano strettamente sindacale, un buon successo (perché stabiliva significativi aumenti salariali e miglioramenti normativi in materia di ferie, di licenziamenti ecc.), ma allo stesso tempo una netta sconfitta politica, perché prevedeva lo sgombero delle fabbriche occupate e impegnava soltanto il governo ad approntare un disegno di legge sul controllo operaio (disegno di legge che peraltro non fu mai approvato).
I giorni a ridosso dell’accordo fra industriali e sindacato furono caratterizzati da un acuirsi della tensione a Torino, dove, il 19 settembre, un operaio rimase ucciso in uno scontro fra Guardie rosse e forze dell’ordine;
+
19 settembre: A Roma Giolitti convoca le parti.
Si profila un accordo tra Confindustria e CGdL, previo referendum.
Successivamente istituisce una Commissione bilaterale con il compito di formulare proposte.
+
Accordo tra Confindustria e CGdL
Accordo a Roma tra Confindustria e CGdL, alla presenza di Giolitti, su rivendicazioni salariali e controllo operaio delle industrie.
+
Il 19 settembre, un operaio rimane ucciso in uno scontro fra Guardie rosse e forze dell’ordine durante l’occupazione delle fabbriche a Torino.
+
19 settembre: Roma, firmato l’accordo sulle rivendicazioni salariali tra CGdL e Confindustria. Il giorno 22 l’accordo è approvato dal prevede un aumento salariale del 10-12% per le categorie specializzate e del 20% per la manodopera non qualificata; ferie pagate e indennità di licenziamento. I sindacati non ottengono nessuna garanzia sul controllo operaio sulla produzione.
Siglato un ulteriore accordo nazionale che istituisce i primi 6 giorni di ferie (48 ore) annui retribuiti.
Borgo Tossignano (Bo), alle elezioni amministrative i socialisti conquistano per la prima volta il comune. Il susseguirsi delle violenze fasciste porterà al decadimento della giunta che sarà sostituita da un commissario prefettizio. Durante il ventennio due cittadini furono condannati dal Tribunale speciale.
+
domenica, 19 settembre 1920
Rappresentanti della Confindustria e della CGdL si incontrano a Roma in una riunione presieduta da Giolitti. Viene stipulato un accordo relativo alle rivendicazioni salariali e al controllo degli operai sulle fabbriche. Poco dopo Giolitti istituirà una commissione mista imprese / sindacati, con il compito di formulare proposte da presentare al Governo riguardo all’applicazione dell’accordo.
+
После оживлённых прений и осложнений, после ультиматума рабочих делегатов и решительного давления Джиолитти на хозяев, 19 сентября соглашение заключено. Пр-во декретом установило принцип рабочего контроля, технического и финансового, гарантировало возвращение всего персонала на места работы и уплату по особому расчёту за дни «оккупации». Заработную плату повысили на 20% (вместо 60%, как того домогались рабочие). Фабрики вернули буржуям. Проект закона об участии рабочих в упр-ии пр-вом должна была выработать смешанная комиссия.
++
19.9.1920, der 19. September 1920 war ein Sonntag
Die türkische Nationalregierung in Angora (Ankara) erklärt dem seit 1918 unabhängigen Armenien den Krieg. Als im Verlauf des am 22. September beginnenden Angriffs u.a. Kars erobert und die Hauptstadt Eriwan bedroht wird, ersucht Armenien um einen Waffenstillstand, der am 18. November abgeschlossen wird. Zusammen mit einem bolschewistischen Aufstand Ende November bedeutet der türkische Angriff das Ende des unabhängigen Armenien.

In Nürnberg hält der Verein zur Abwehr des Antisemitismus seine Jahresversammlung ab. Im Hauptreferat warnt der deutsche Politiker und Reichstagsabgeordnete Georg Gothein (DDP), früher Reichsschatzminister, vor einer Ausbreitung des Antisemitismus u.a. in Schulen und in der Reichswehr.
++
Puerto Rico. The First [National Guard] Regiment’s Machine Gun Company was organized at San Juan on September 19, 1920.
++
Очень показательная зарисовка нрафофф багейговна “из дристиллихэньци”

Картина Сухаревской жизни примечательная и требующая новых художников слова и кисти, с талантом Золя, Островского, Перова…
Кое к чему приценился. Самовар (поменьше нашего, т.е. стаканов на 15) — 60000 р. Арбуз (фунта на два) — 3000 р., кусок глицеринового мыла (в 20 коп.) — 3500 р., карточка для стереоскопа — 100 р., граммофонные пластинки — от 1000 до 5000 р. за штуку, колун без топорища — 1000 рублей. (Расходятся ходко, несмотря на откровенное объявление продавца, что он тридцать лет продавал такие колуны по 1 р. 10 к.)
Зажигалка среднего качества — 5000 р., браслетка золотая, не массивная, тоненькая, простой работы, без украшений — 20000 р., шапка каракулевая — 35000 р., махорка — 350 р. восьмушка, но почему-то в запросных суммах доминирует цифра 17000 рублей. За эту цену предлагали и четырёхтомное издание Белинского (бывшее за 4 р.), и икону в медной ризе, размера вершков 6x4 (покупатель думал, что риза серебряная, но продавец обругал его за это простодушное предположение: «На серебряную-то у тебя, дурака, сапог и одёжи не хватит!»); за 17000 можно было купить и старые, но чиненые женские открытые ботинки, и колечки с бирюзой, и таз для варки варенья, и много др. вещей (не за все в сложности, а за каждую — 17).
«Золотое руно», издававшееся Рябушинским целый 1917-й год, в переплёте, — 12000 р. Год «Синего журнала» — 4000 р. Год «Нивы» — 5000 р. «Любая книга на выбор» (бывало 10–20 коп.) — 100 р. Гитара (вероятно, десятирублёвая) — 50000 р.
Никита Потапов Окунев, 51 годик детиночке
+
Сообщение газеты «Азербайджанская беднота» о состоянии Каспийского флота к 1 сентября. 19 сентября 1920 г.

Tagesübersicht: 19. September 1920
Numéro L’Humanité 19 septembre 1920 : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k299796k.item>
Le Petit Journal, 19 septembre 1920
Une de L’Équipe datée du 19 septembre 1920
The Sunday Morning Star – Sep 19, 1920
+
+
++
Half an Hour is an American silent drama film directed by Harley Knoles and written by Clara Beranger. The film stars Dorothy Dalton, Charles Richman, Albert L. Barrett, Frank Losee, and H. Cooper Cliffe. It is based on the play Half an Hour by J. M. Barrie. The film was released on September 19, 1920, by Paramount Pictures.
Honest Hutch is an American comedy film directed by Clarence G. Badger and written by Arthur F. Statter. The film stars Will Rogers, Mary Alden, Priscilla Bonner, Tully Marshall, Nick Cogley, and Byron Munson. The film was released on September 19, 1920, by Goldwyn Pictures.
Little Miss Rebellion is an American silent comedy drama film directed by George Fawcett and written by Harry Carr and Wells Hastings. The film stars Dorothy Gish, Ralph Graves, George Siegmann, Riley Hatch, and Marie Burke. The film was released on September 19, 1920, by Paramount Pictures.
The Cradle of Courage is an American silent drama film directed by Lambert Hillyer and written by Frederick Bradbury and Lambert Hillyer. The film stars William S. Hart, Ann Little, Tom Santschi, Gertrude Claire, Frank Thorwald, and George Williams. The film was released on September 19, 1920, by Paramount Pictures.
++
19. September 1920
Das 1919 gegründete Badische Landesmuseum eröffnet seine ersten Säle im Schloss. In diesem Museum sind die großherzoglichen Staatssammlungen für Altertums- und Völkerkunde mit dem Kunstgewerbemuseum vereinigt.

Oberösterreich
19. September. Wiedereröffnung des Bischöflichen Gymnasiums „Collegium Petrinum“ in Urfahr, das in der Kriegs- und Nachkriegszeit als Spital gedient hatte.
++
M. Bloom, a resident of Dayton, was before Justice of the Peace Hess Friday evening and charged with gambling. The specific charge against Bloom was that of “making book” on the fairgrounds. He entered a plea of guilty and was fined $25 and costs, which he paid.
Tags: 99 per cents, banking, banksters, globalization головного мозга, history, political economy, statistics, war economy, бобик сдох, былое и думы, гейжопа, марксизм, пиндоз головного мозга, революция головного мозга, чему не учат в школе, экономика и политика
Subscribe

Featured Posts from This Journal

 • В этот день 100 лет назад

  Суббота, 18 сентября 1920 г.. Г.В. Чичерин предложил А.Г. Червякову и И. Клишевскому прибыть в Ригу. +Пр-во Литвы спешно начало переводить…

 • В этот день 100 лет назад

  Пятница 17 сентября 1920 г. Положение на фронтах (17 сентября) Западный фронтЗападнее Гродно у Волковысска продолжаются бои местного значения,…

 • В этот день 100 лет назад

  Четверг 16 сентября 1920 года The negotiations started on September 16 in Kalvarija, but collapsed just two days later. The League of Nations began…

promo flitched9000 april 27, 2013 20:19 5
Buy for 10 tokens
ПредуведомлениеLibero™: цените каждое обкакивание! Moment™: цените каждый момент! Напоминание «Я смотрю на себя, как на ребёнка, который, играя на морском берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments