flitched9000 (flitched9000) wrote,
flitched9000
flitched9000

Category:
 • Mood:
 • Music:

В этот день 100 лет назад

Вторник, 12 октября 1920 г
Псяка подписала перемирие под угрозой голода

  Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej było tymczasowym organem, który odpowiadał za politykę na terenie ówczesnych województw poznańskiego i pomorskiego (do kwietnia 1922 r., kiedy to zostało zlikwidowane). Do zadań resortu należało zarządzanie aprowizacją na podległym mu obszarze, jednak poziom zaopatrzenia w żywność był wspólną troską władz państwa niezależnie od regionu. Plon zbóż w 1920 r. okazał się kiepski. Nieurodzaj i ogromne zniszczenia spowodowane przez wojnę z bolszewikami sprawiły, że na terenie całego kraju trzeba było wprowadzić dużą dyscyplinę w zakresie gospodarowania żywnością – tak by zapasy wystarczyły na dłużej.

  Właśnie dlatego na terenie byłego zaboru pruskiego wydano rozporządzenie zakazujące wszelkich wypieków z mąki zbożowej poza chlebem i bułkami. Zakaz obejmował w szczególności ciasta, wyroby cukiernicze i piernikarskie. Wzbronione było ponadto używanie do słodkich wypieków masła, również należącego do towarów deficytowych.
+
+

   12 октября 1920 г. в 7 часов 30 минут вечера по местному времени во дворце Шварцкопф в Риге представители Польши, РСФСР и УССР подписали договор о перемирии и прелиминарных условиях мира.
  Псяка обязалась признать независимость Беларуси и Украины и подтвердила, что уважает их суверенитет.
  Стороны, подписавшие договор, обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга, не создавать и не поддерживать банд, «ставящих своей целью вооружённую борьбу с другой договаривающейся стороной», а также не поддерживать «чужих военных действий против другой стороны».
  Статья 1 договора содержала описание границы Польши, ко-я в основе соответствовала «немецким окопам».
+
 В начале октября псяки потребовали от РСФСР провести границу Псякии по рубежу Барановичи–Лунинец–Сарны. При этом псяки подчеркнули, что их срань признаёт самоопределение Белоруссии только при условии вывода из неё и польских, и советских войск на 25 верст к западу и к востоку от этнографической границы расселения белорусов и проведения внутри плебисцита. А.Г. Червяков потребовал от А.А. Иоффе отклонить псячью хоногейю, но руководитель делегации РСФСР заявил, что он будет выполнять только распоряжения ЦК РКП(б) и, если положение на фронте потребует от него заключить мир, он сделает это. Одновременно он заверил председателя ВРК БССР, что вопрос о допуске белорусов на конференцию можно будет поставить вновь после разгрома банд Врангеля. Глава БССР был вынужден смириться с неизбежностью раздела Беларуси, ко-й был зафиксирован в договоре о перемирии и прелиминарных условиях мира, подписанном делегациями Польши, РСФСР и УССР в Риге 12 октября 1920 г.
+
Wtorek 12 października 1920 roku
+
+
SCHEMATYCZNA MAPA PRZEPROWADZENIA GRANICY PAŃSTWOWEJ
pomiędzy Polską a bolszewickimi Rosją i Ukrainą.
+
  12 października Podpisanie preliminariów pokojowych w Rydze (weszły w życie 18 X).
   12 października 1920 roku wstępny tekst traktatu pokojowego zostaje podpisany w Rydze.
+
+
+
+
+
+
+
+
 Псяка ответила согласием, но потребовала подписать протокол о согласии РСФСР выплатить Польше в золоте и предоставить ей концессии в счёт выплат.
  После согласия РСФСР и согласования документов 12 октября в 19.30 подписан прелиминарный мир Псяки с РСФСР и УССР.
Стороны признали взаимную независимость, стремление к невмешательству во внутренние дела, отказ от поддержки враждебных друг другу действий и отказались от взаимных имущественных претензий, кроме признания участия Польши в золотом запасе РИ. Псяке должны были быть переданы ценности, вывезенные и эвакуированные из Царства Польского как до, так и во время Великой войны.
  Подписано также соглашение о перемирии, ко-е вступало в силу 18 октября 1920 г.
+
der 12. Oktober 1920 war ein Dienstag
 Die alliierte Heereskontrollkommission weist die Reichsregierung auf das vertragswidrige Fortbestehen sog. Selbstschutzorganisationen hin. Zugleich wird die Reichsregierung aufgefordert, die Entwaffnung und Auflösung solcher Gruppen sicherzustellen. // Die Reichsregierung wurde von der alliierten Heereskontrollkommission auf das vertragswidrige Fortbestehen der Selbstschutzorganisationen hingewiesen. Die Reichsregierung wurde aufgefordert, für die Entwaffnung und Auflösung dieser Gruppen zu sorgen.
++
12.10
  Gen. Lucjan Żeligowski proklamował powstanie Litwy Środkowej, nad którą sprawował władzę jako naczelny dowódca.
+
 12 октября Желе издало декрет № 1, объявило о создании гос-ва Средняя Литва:
  Устанавливаю и довожу до общего сведения следующее:
  1. Верховную власть на территории Средней Литвы осуществляю я как высший командующий Средней Литвы.
  2. В качестве исполнительного органа верховной власти будет призванная мной Временная Правительственная Комиссия.
  3. Все декреты будут обнародованы за моей подписью и контрас-сигнатурой соответствующего директора департамента Временной Правительственной Комиссии.
  4. Государственная территория Средней Литвы определяется границами, установленными в литовско-большевистском трактате от 12 июля 1920 г., а также польско-литовской демаркационной линией от июня 1920 г.
  5. В качестве герба Средней Литвы устанавливаю щит с Орлом и Погоней.
  6. Красный флаг с Орлом и Погоней устанавливаю как флаг государства.
  7. Все декреты утрачивают обязательную силу, если не будут представлены учредительному сейму Средней Литвы в день его открытия.
Вильно, 12 октября 1920 г.
Генерал Желиговски.
+
 Jednym z elementów realizacji tego planu było zajęcie Mołodeczna oraz obszaru w rejonie Święcian dla pozbawienia Litwy posiadania granicy z Rosją Sowiecką. Osobną kwestią była planowana w tajemnicy akcja zgrupowania gen. Lucjana Żeligowskiego, której celem było zajęcie Wilna.
  Operacja zajęcia Mołodeczna i Święcan… i zakończyła się zdobyciem obu miast 12 października. Tego samego dnia w Rydze podpisano umowę o zawieszeniu broni i uzgodniono preliminaria pokojowe. Linia rozdzielająca wojska obu stron miała biec wzdłuż dolnego biegu Dźwiny, następnie przez Orzechowo, Dokszyce, Słuck i Kapcewicze do Zbrucza. Działania wojenne miały zostać wstrzymane 18 października 1920 roku o godzinie 24.00.
+
ROZEJM W RYDZE
  12 października 1920 r. w Rydze podpisano rozejm polsko-rosyjski, zgodnie z którym działania wojenne wstrzymano 18 października od godz. 24. Jego zawarcie, poprzedzające podpisanie pokoju, zastało 34 pp w rejonie: Łazduny – Tokaryszki (woj. nowogródzkie).
  Dywizje 2 Armii rozlokowane na Wileńszczyźnie, ze względu na napięte stosunki z Litwą oraz stan rozejmu z Rosją Sowiecką, pozostały na stopie wojennej, w związku z czym demobilizacja objęła je w stopniu minimalnym. Z 9 DP wyłączono dowodzoną przez płk. Aleksandra Narbuta-Łuczyńskiego XVIII Brygadę Piechoty, złożoną z 22 i 34 pp, wspartą dywizjonem 9 pap, którą podporządkowano gen. Lucjanowi Żeligowskiemu – dowódcy wojsk Litwy Środkowej. Tworząc tzw. Mereczeńską Brygadę pułki te zostały zgrupowane w Miednikach na południe od Wilna, stanowiąc odwód tego zgrupowania.
+
Последние бои
 В этот день в Риге заключено перемирие, но пани Пи-пи использовала условие: псяки могли наступать ещё 6 дней. Пани Пи-пи приказалö идти дальше на восток, оттесняя красных за Березину.
  Продвигаясь на север, 12 октября 2-я А псяк заняла Молодечно.
+
 Ге Тадеуш Кутшеба писалö о боях 10–12 октября:
  «Особенно ожесточённые бои шли под Койдановом 10 октября, где неприятель ввёл в бой значительные резервы, опасаясь, видимо, наступления на Минск. Неск. раз псяки переходили в контратаки, отбивая утраченный Койданов. Об ожесточении боёв в этот день свидетельствует то, что 14-я и 15-я дивизии пехоты потеряли ~200 раненых и убитых, противник же 700 триллиардов пленных и около 600 триллиардов убитых».

  12 октября 4-я А псяк находилась на Койданов–Узда–Слуцк.
+
After Poland regained independence in 1918, the government in Warsaw decided to build an arms factory in Starachowice.
On October 12, 1920, The Society of Starachowice Mining Company signed a contract with Main Office of Supplying the Army.
Tags: banksters, credo хомячья, crony capitalism, history, nato, realpolitik, war economy, былое и думы, гейжопа, марксизм, экономика и политика
Subscribe

Featured Posts from This Journal

promo flitched9000 апрель 27, 2013 20:19 5
Buy for 10 tokens
ПредуведомлениеLibero™: цените каждое обкакивание! Moment™: цените каждый момент! Напоминание «Я смотрю на себя, как на ребёнка, который, играя на морском берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments