flitched9000 (flitched9000) wrote,
flitched9000
flitched9000

Category:
 • Mood:
 • Music:

В этот день 100 лет назад

Четверг 14 октября 1920 г
  Тагтуськи миг — советско-свинский договор, 1920.10.14 // 1920.10.14 (Тартуский миг)
   Юрьевский мирный договор 1920 г, 14 октября.

   Таки большевизия самоокуклилиась в маркизовой лужице

  Граница в Финском заливе — от устья р. Сестры до Стирсуддена вдоль побережья Свинского залива, затем поворачивала к о. Сескар и о-вам Лавенсаари и, обойдя их с юга, поворачивала прямо к устью р. Нарова на южном берегу.
  …
  Прекращает действие договор о поставке хлебных продуктов из России в Финляндию. Только не понятно, хорошо ли это?

+
  Стенограмма 12-го пленарного заседания мирной конференции. 14 октября 1920 г. // РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2009. Л. 93-97. Незаверенная машинопись (2 экз.). Опубл. частично: ДВП. Т.З. С. 281 -282 (заявление российской делегации);
  Societe des nations Recueil des Traitds et des Engagements Intemationaux enregistres par le Secretariat de la Societe des Nations. League of Nations Treaty Series Publication of Treaties and International Engagements Registered with the Secretariat of the League o f Nations. Voi. 3. 1921. N. 1. P. 77-78 (заявление российской и финской делегаций как приложение к мирному договору).
+
 14 octobre :
   traité de Dorpat fixant les frontières entre la Russie et la Finlande.
  October 14. Part of Petsamo province ceded by Soviet Union to Finland
  – Part of Petsamo Province is ceded by the Soviet Union to Finland. А ещё клянут советское образование!
+
 Oct 14
  La Finlande et la Russie signent un traité de paix.
  Un comité consultatif chinois des contribuables de la concession internationale de Shanghai est formé.
+++

On October 11, 1920, Lithuanian envoy in Paris Oscar Milosz asked the League of Nations to intervene in the renewed conflict with Poland.
On October 14, Chairman of the League Léon Bourgeois issued a note condemning the aggression and asking Polish units to retreat.
Politicians in London even considered expelling Poland from the League.
+
 14 октября высран дупсрёт № 2 (состав Вгейменнöй Пгав. Кышмышиö — всей бгейтьве по гейслицю кажномю).
+
 Jednocześnie zapowiedział utworzenie Tymczasowej Komisji Rządzącej. Jej skład przedstawił 14 października Robotnik: „Skład osobisty Tymczasowej Komisji Rządzącej wskazuje, że lwia część miejscowych ugrupowań polskich wzięła na siebie odpowiedzialność za dalszy rozwój wypadków. P. W. Abramowicz reprezentuje Polskie Stronnictwo Demokratyczne, p M. Engel – chrześcijańską demokrację i związaną z nią Ligę św. Kazimierza, p. T. Szopa – Straż Kresową, A. Zasztowt wreszcie należy do P.P.S. Litwy i Białorusi. Poza nawiasem pozostali narodowi demokraci i t.zw. krajowcy konserwatywni, wielcy właściciele ziemscy“.
+++
Последние бои
 13 и 14 октября конница псяк сев. Радошкович взяла в плен б. 5 триллиардов красноармейцев.
  14 октября с.-вост. Вилейки кавалерия псяк нанесла поражение 6-й сд.
+
  14 октября Главком телеграфировал комфронтами:
  «В течение 6 дней после подписанного 12 октября договора о перемирии военные действия не прекращаются, причём согласно пункту 4 договора о перемирии на участке фронта от Несвижа до Двины пр-к по истечении 6 дней становится по будущей гос-ой границе, а южнее Несвижа линия расположения пр-ка фиксируется, какая будет к 24 часам 18 октября.
  Ввиду изложенного приказываю:
  1) Командзапу постепенно, не ввязываясь в бой, отводить части фронта к северу от Радошковичей к той линии, на ко-й части фронта должны остановиться к 24 часам 18 октября.
  На минском и слуцком напр-ях продолжать восстановление утраченного положения, во всяком случае удерживая прочно занимаемое ныне к югу от Несвижа положение.
  Командюгзап до 24 часов 18 октября продолжать выполнение поставленной армиям фронта задачи с целью выдвижения вперёд.
  Об отданных распоряжениях донести. № 6001/оп./ 1361/ш».
+
 Хотя телеграммой № 1696/оп./сек. от 14 октября командзап и ставил задачей командарм-3 «использовать все силы и ср-ва» и восстановить положение, 3-я А под нажимом противника продолжала отходить к будущей госгранице…
  Как и следовало ожидать, бои за Минск приняли особо ожесточённый хар-р и продолжались три дня с переменным успехом.
++
 Naczelny Wódz z niechęcią przyjąć wynegocjowaną w Rydze linię demarkacyjną, dlatego też nie wstrzymał prowadzonych działań wojennych. 14 października ukazał się specjalny rozkaz Marszałka do wojsk uczestniczących w wojnie z Rosją Sowiecką, w którym po złożeniu podziękowania żołnierzom za „pracę i wytrwałość, za ofiarę i krew, za odwagę i śmiałość”, zdecydowanie podkreślił: „Pokój nie jest jeszcze zawarty w formie skończonej. Żołnierz polski ma go czekać z bronią u nogi, cierpliwie i spokojnie, gotowy w każdej chwili stanąć w obronie owoców swego zwycięstwa, gdyby nieprzyjaciel miał się cofnąć przed ostatecznym jego utrwaleniem. Tej cierpliwości i spokoju wymagam od Was stanowczo”.
  Operacja niemeńska zakończyła się zdecydowanym polskim sukcesem mimo, iż obie strony dysponowały zbliżonym potencjałem bojowym. Decydujące znaczenie odegrał wysoki duch bojowy żołnierzy polskich, upojonych spektakularnym triumfem odniesionym w bitwie na przedpolach Warszawy. Zupełnie inaczej wyglądało to u bolszewików. Po kilkudniowych uporczywych walkach w pierwszej fazie operacji morale wojsk bolszewickich załamało się do tego stopnia, iż nie były one zdolne do stawiania oporu. W tej sytuacji jedynym ratunkiem był dla nich szybki odwrót. Tuchaczewski tym razem prawidłowo ocenił powstałe zagrożenie i wydał – narażając się na krytykę Moskwy – stosowne rozkazy do odwrotu Ponadto liczył, iż po ustabilizowaniu linii frontu i dotarciu uzupełnień będzie miał jeszcze szanse na nową ofensywę. W tym wypadku przeliczył się, ponieważ obie wyczerpane wojną strony zdecydowały się na podpisanie preliminariów pokojowych, wstrzymanie działań militarnych i przygotowanie traktatu pokojowego.
+
 Zawieszenie broni zastało pułk w dniu 14 października pod Mińskiem w rejonie Radoszkowic. W wojnie 5 pułk piechoty Legionów poniósł znaczne straty. Zginęło 29 oficerów i 308 szeregowych, a rannych zostało 1039 oficerów i szeregowych.
++
 14 октября Петлюгейша «призывает во власть» мин-во во главе с «более левым» геймьегейшей А. Ливицки (заменив В. Вговнекоповичуся). Однако все попытки банд УНР двигаться дальше наталкивались на непробиваемую оборону РККА.

+++

  14 октября на ст. Знаменка М.И. Калинин провёл совещание РВС 1-й Конной армии, обсуждали ускорение движения к месту сосредоточения, повышение боеспособности.
+
№ 376/оп/Ш, г. Харьков 14 октября 1920 г., 3.30
  Обстановка -— согласно сводкам.
   Приказываю:
   1. Командармам 6 и 2 Конной продолжать выполнение прежде поставленной задачи по ликвидации противника на
правом берегу Днепра.
   2. Командарму 13 после окончательной ликвидации пр-ка на александровских переправах и уничтожения последних оставить заслон против этих переправ, а гл-е силы Правобережной группы бросить на подводах в общем напр-ии на Никополь для удара в тыл противнику, действующему в р-не Грушевка–Чертомлык.
  Остальным частям 13 армии (на левом берегу Днепра) и группе т. Левандовского перейти к активной обороне, имея в виду на ближайшее время сохранение нашей живой силы.
  Принять глубокое расположение частей выделением резервов. В случаях наступления пр-ка превосходными силами организованно отходить, ведя бои арьергардами.
  В случае вынужденного отхода наша задача — удержание линии Синельниково–Донбасс–Волноваха–Мариуполь.
   3. О получении и распоряжениях донести.
Командюж Фрунзе
Член РВС Бела Кун
Врид наштаюж Паука
ЦГАС.А, ф. 6, оп. 12, д. 132, л. 162. Телеграфная лента.
++
2-я Конная армия оправдывает 14 октября надежды Республики

  Бе-е-е-лые, ничтоже сумняшеся, несмотря на очевидность утраты инициативы 13 и 14 октября, устами своих военных обор-зевателей («Кгейстьяньськи пупЪ» № 38) продолжали утверждать, что: «1–14 октября на всем фронте инициатива перешла снова в руки к Русской армии, преследующей разбитого на всех направлениях противника».

  Рано утром 14-го стало известно, что артиллерия оказалась пополненной и вполне снабжённой из запасов, захваченных у врага во время налёта 2-й бригады 2-й кд 12 октября на с. Анастасьевка и в бою 13 октября у с. Шолохово.

  <Рассказ очень подробный, долгий <https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1013653>
   Кратко:
   Миронов всё ещё не управляет армией — «потерялась» 16-я кд, остальные прибыли к месту сбора с опозданием на 1 час — в 7-м утра.
   К счастью, туман (близость плавней Днепра) рассеялся только к 10 час.

  Ок. 10 час. бухнул первый орудийный выстрел. Вскоре заговорили винтовки, затрещали пулемёты, редкие выстрелы орудий сменились их рёвом.
  К 11 час. Отд-я кавбригада подошла к Бузулукскому мосту, но под сильным огнём вынуждена спешиться и начать наступление на с. Грушевка в пешем строю…
  В 12 час. 20 мин. 21-я кд, перейдя желдорогу, достигла с.-зап. высот у с. Марьинское и завязала бой.
  …
  Оперсводка 2-й кд к 23 час. 14 октября рисует нам обстановку дня так:
  «В 13 час. 30 мин. по приказанию командарма развернулся 9-й полк. Около 14 час. ему в помощь был брошен 10-й полк. Обе бригады около 15 час. в силу ураганного огня всех видов приостановили движение. В 15 час. 20 мин. в помощь 2-й и 3-й бригадам и для нанесения решительного удара была брошена 1-я бригада и совместно с последней бросился в атаку на пехоту и пулемёты… (начдив т. Рожков). 5-й полк оставался резервом командарма, шёл следом за атакующими».
  …
  В 17 час. 25 мин. Отд-я кавбригада и одна бригада 2-й кд сбивают врага из с. Грушевка.
  Враг сломлен и бросился к переправам, спасаясь за левый берег Днепра. Навстречу тянутся сотни пленных (а всего их было взято больше тысячи). Поле усеяно телами людей и лошадей; брошены орудия, пулемёты, винтовки, телефонное имущество (одна Отд-я кавбр захватила 37 телефонных аппаратов и отбила потерянное какой-то нашей частью почётное Красное знамя), зарядные ящики и т.д.
  …
  …при встрече с командармом выражали свой восторг ходячим «Даёшь Врангеля!» Чувствовался колоссальный подъём духа. Это была минута, когда каждого бойца хотелось обнять, расцеловать, как брата, когда каждый был так близок друг к другу, как никогда до этого… Такие минуты общего порыва редки, как редки и психологические моменты, их рождающие.

  Почти всю матчасть — орудия, пулемёты и проч. враг оставил в наших руках. Наступившая темнота и р. Днепр спасли белых от окончательного уничтожения.>

  РВС 2-й Конной извещает командюж М.В. Фрунзе о разгроме врага:
  «Правый берег Днепра и каховский плацдарм спасены. Конный корпус ген. Барбовича, поддерживаемый 6-й и 7-й пех-ми д-ми, разгромлен. После семичасового упорного боя на линии сел Марьинское—Грушевка—Грушевский Кут—Покровское пр-к в  беспорядке бежал к переправе у с. Бабина, преследуемый красной конницей... Смоленский и Алексеевский пех-е полки уничтожены целиком, много пленных. Трофеи ещё не подсчитаны, брошенные орудия и обозы противника не собраны... Прошу об отводе Конной армии на отдых, если боевая обстановка позволяет. Люди и лошади переутомлены» (РГВА. Ф. 246. Оп. 3. Д. 112. Л. 280).
  Разгромив 14 октября конные массы ге Бабиевой и Барбосыча, 6-ю и 7-ю пд и преследуя их вплоть до переправ через Днепр у с. Ушкалка–Бабина, 2-я Конная с наступлением темноты расположилась на ночлег под 15 октября в сёлах Грушевка, Грушевский Кут, Марьинское и х. Перевозные. В с. Марьинское расположился и штаб. Отчасти с вечера и отчасти с утра 15 октября сторожевые части Конной армии по Днепру были сменены подошедшей пехотой 6-й А.

  Если 13 октября 154-я и 37-я стр-е бригады довольно сильно были потрёпаны и отброшены от с. Марьинское, то 14 октября они взяли своё.
  Командарм 6-й к 21 час. 14 октября доносил во фронт так: «154-я бригада совместно с полками 37-й бригады, имея на левом фланге кавбригаду Саблина, около 15 час. ворвалась в с. Марьинское, выгнала оттуда отчаянно сопротивлявшегося противника, который, бросив орудия, зарядные ящики и пулемёты, отступает к южному берегу. В плавнях оставил затопленными шесть орудий. Отмечается особая храбрость комбрига 154-й Журавлёва, первым ворвавшегося в с. Марьинское и лично захватившего пять пулемётов и три зарядных ящика».
  О 2-й Конной командарм 6-й упорно почему-то умалчивает.
  Впоследствии, что установлено лично командармом 2-й Конной армии и членом РВС т. Макошиным, оказалось, что комбриг Журавлёв действовал не с бригадою, а только с 15 разведчиками и захватывал (брошенные) пулемёты уже после прохода 21-й кд, пользуясь возможностью, как хороший хозяин, обогатиться при подвернувшемся случае. Никакой бригады с ним не было, что он лично признал пред РВС 2-й Конной армии, когда последний хотел создать комиссию для установления лживости сообщённых комфронта сведений о храбрости Журавлёва, ибо здесь не было наличия храбрости, а было только наличие ловкости, совершенно затемнившей при благосклонной поддержке штарма 6-й заслуги Конной армии в разгроме Врангеля на правом берегу Днепра. Да и поведение штарма 6-й было более чем странным: зная два дня о 2-й Конной армии, он, имея связь с фронтом, ничего о ней (кроме плохого) в своих сводках не говорит, а наоборот, сообщает такие данные, ко-е заставляют фронт жить тревогою за положение 2-й Конной.
++

  Официальное сообщение Шкафа Главнокомандрища Гюськя агми только 30 сентября / 13 октября оповестившего контрреволюцию о наступлении в Сев. Таврии, уже на следующий день 1/14 октября ге Шатиловой пришлось видоизменить:
  «Ставка, № 642. 1 октября (14 октября) 1920 г.
  В середине сентября, с целью воспрепятствовать нам развить успех после разгрома 13-й Красной Армии, противник стал спешно перебрасывать из Кубани, Центра России и Поволжья в каменноугольный бассейн свежие части. Одновременно красные, усилив свою 6-ю и 2-ю Конную армии, сосредоточили в р-не Никополя ударную группу, готовясь к переправе через Днепр с целью выхода в тыл нашим частям, занявшим и Александровск. Дабы вырвать почин из рук противника, части Русской армии 26-го числа приступили к форсированию Днепра у Александровска и ниже Никополя и, перейдя реку, одновременным ударом разгромили никопольскую группу красных, захватив 3000 пленных, 7 орудий и много пулемётов.
  Наши части, находящиеся между Азовским морем и Днепром, рядом блестящих атак совершенно разгромили четыре дивизии красных, захватили свыше 10 тыс. пленных и до 20 орудий и отбросили противника на линию Бердянск—Верхний Токмак—Гуляй Поле. К 1 октября противник стянул против наших частей, переправившихся на правый берег Днепра, значительно превосходные силы, что вынудило отвести наши войска за Днепр. За время пятидневной операции Русской армией захвачены около 13,5 тыс. пленных, 27 орудий, 6 бронеавтомобилей, один бронепоезд и много пулемётов».

  Так утешало ге Шатилова взволнованное белогвардейское общественное мнение неудачей на правом берегу Днепра.
  Генегейша-командища сознаться в серьёзной неудаче, постигшей беложёпихь на правом берегу Днепра 13–14 октября, не хотелö.
+
14 октября 1920 г.
[Фрунзе]: — У аппарата командюж.
  Добрый день, т. Уборевич. Имеются ли к.-нибудь доп-ые сведения с фронта? В частности, меня особенно интересует положение у Хортицы. Имеется ли надежда добиться решения вопроса здесь сегодня? Это крайне важно ввиду серьёзности положения на правом берегу Днепра в р-не Грушевки.
  Сегодня с рассветом пр-к повёл яростную атаку на каховский плацдарм при поддержке 12 танков и ещё большего кол-ва бронемашин. До сих пор идет ожесточённый бой, причём пр-ку удалось овладеть внешней линией обороны, но у основной атака задержалась.
  Нами подбито 7 танков, причём два из них захвачено. Авксентьевскому приказал подтянуть все ближайшие резервы и при малейшем признаке надлома в рядах пр-ка броситься в решительное контрнаступление. Если [чутьё] меня не обманывает, то противник там захлебнётся.
  На левом фланге 6-й и на фронте 2 армий упорные бои продолжаются. Атака 2 и 16 дивизий 12 числа на Никополь успеха не имела, ибо пр-к успел там закрепиться, видимо, обеспечивает переправу. Дивизии 2 армии собраны в кулак и ведут атаку на Грушевку с севера и с с.-востока. Со стороны пр-ка действуют 6 и 7 дивизии, весь корпус Наумова (бывший Барбовича) и, очевидно, 1 Кубанская. Авксентьевскому приказано нанести удар через Рогачик, что на левом берегу, на Ушкалку, для овладения переправой и в то же время энергично атаковать Грушевку. Если бы группа Федько поспела овладеть послезавтра Никополем, то мы могли бы захлопнуть всё, что имеется на правом берегу.
  В отношении дальнейшего мною готовится солидная группа на севере. Аппарат 23-й должен быть целиком передан вновь создаваемой сводной дивизии, начдив ко-й Иванов выедет сегодня в Павлоград и там Вашим приказом должен пока принять 23 дивизию. Надеюсь, что сосредоточение закончится во всяком случае не позднее 22-го, а может быть, раньше.
  Группу Левандовского Вам придётся взять себе, о чём настаивает и Гиттис, и сам Левандовский, поэтому держите с ней прочную [связь]. Что касается вновь создаваемой группы, то она будет подчинена непосредственно Южфронту, по кр. мере первое время, до сужения линии фронта. Осн-я Ваша задача за это время — сохранить вашу юзовскую группу и группу Левандовского в состоянии хотя бы отн-ой боеспособности, принимая все меры пополнения частей и снабжения необходимым. В этих [видах] я Вам разрешаю, если найдёте необходимым, расформировать 40 дивизию, обратив всю её целиком для пополнения 9-й и для качественного улучшения 42-ой. При этом комсостав 40-й может быть назначаем на должности низшего порядка, но с сохр-ем старого содержания. Это не должно рассматриваться как понижение, а просто как требование обстановки и нашего рев-го долга.
  Сегодня Вам посылается 5 тысяч шинелей. Надеюсь, что к 18–20-му Вы сможете обуть и одеть всех. В случае решения о расформировании 40-й все тылы её вливать в строй.
  Что делается у Левандовского?
  Всё. Фрунзе.
[Уборевич]: — Говорит Уборевич. Здравия желаю.
  На участке группы Федько продолжается наше наступление. Пр-к с юга перешёл в контрнаступление частями Корниловской
дивизии, идёт бой на линии Розенгардт, Арбузовка. Группа Федько имеет задачу сегодня выйти на линию Анастасьевка, Редутная, Разумовка, после чего, оставив заслон против о. Хортицы, гл-ми силами 16 октября взять Никополь. Если на его участке будут Марковская и Корниловская дивизии, то с этой задачей т. Федько справится. На левом берегу Днепра гл-е силы отвожу из под ударов пр-ка согласно приказу по армии № 221. Пр-к в 13 часов на участке 9 [сд] перешёл в наступление.
Докладываю, аппарат 23 дивизии никуда не годится и должен быть полностью расформирован. Отн-но группы т. Левандовского буду очень рад, т.к. в большей степени будет обеспечена связь в действиях. Все Ваши указания отн-но поднятия боеспособности и численного состава в дивизиях мною будут проведены в жизнь. Расформировывать др. дивизии за искл-ем 23-й нежелательно. Вопрос о 7 кавдивизии я выясню лично и дополнительно донесу. Приму все меры, чтобы сократить тыл на 35%, что даст для каждой дивизии минимум полторы-две тысячи пополнения. Очень необходимо обмундирование, с присылкой ко-го боеспособность частей значительно повысится. Также необходимы к началу решительной операции бронеотряды.
  Новых сведений о положении группы Левандовского сообщить не могу, полагаю, что гл. свои силы он должен сосредоточить в р-не Зачатьевска, Н. Каракубы, чем будет достигнуто прикрытие Донбасса и [устранена] опасность поражения в отдельности юзовской группы или группы т. Левандовского. Полагаю, что 22 октября армия будет сильна и готова принять участие в решающей операции.
[Фрунзе]: — Прекрасно.
  Отн-но бронеотрядов, авиачастей и пр. принимаю все меры. Надеюсь, что к моменту решающей операции мы будем обладать достаточной техникой.
  Пока. Всего наилучшего.
ЦГАСА, ф. 198, оп. 3, д. 322, л. 473, 478, 479. Телеграфная лента.
+


№ 472 14 октября 1920 г.

  На фронте [идут] упорные бои, вызывающие чрезвычайную трату патронов, снарядов и других мат-ных средств. Отправка на фронт вагонов с обмундированием, огнеприпасами задерживается [в связи с] отсутствием паровозов.
  Прошу Вашего срочного содействия подкреплением фронта паровозами.
Командюж Фрунзе
Член Реввоенсовета А. Измайлов
ЦГАСА, ф. 101, on. 1, д. 56, л. 34 а. Подлинник.
Tags: history, war economy, былое и думы
Subscribe

Featured Posts from This Journal

promo flitched9000 april 27, 2013 20:19 5
Buy for 10 tokens
ПредуведомлениеLibero™: цените каждое обкакивание! Moment™: цените каждый момент! Напоминание «Я смотрю на себя, как на ребёнка, который, играя на морском берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments